PRAVILA NAGRADNE IGRE »DVE LETNI VSTOPNICI«

  1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “DVE LETNI VSTOPNICI” (v nadaljevanju nagradna igra) je RD LL GROSIST LJUBLJANA, Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://rdslovan.si/.  Nagradna igra poteka od 13. 9. 2023 od 08.00 do 15.9.. 2023 do 12.00. Nagradna igra poteka v družbenih omrežjih Facebook in Instagram, pri čemer družba Meta Platforms Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, oz. njene podružnice (“družba Meta Platforms Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Meta Platforms Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje komentarjev v objavi Facebook in Instagram s strani RD Slovan.

  1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook in Instagram. Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani RD LL Grosist. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani https://rdslovan.si/ in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja.

  1. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka in Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook in Instagram  osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil, na časovnici Facebook strani Slovana: označiti dva druga profila na Facebook omrežju in zapisati odgovor na zastavljeno vprašanje. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 15.9. 2023 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban nagrajenec nagradne igre. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 15.9. 2023 na naslovu Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana, v prisotnosti tričlanske komisije. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

  1. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podaril:

– izmed vseh komentarjev na Facebooku, ki ustrezajo pravilom, eno letno vstopnico za oglede tekem RD LL Grosist Slovan v sezoni 2023/24

– izmed vseh komentarjev na Instagramu,  ki ustrezajo pravilom, eno letno vstopnico za oglede tekem RD LL Grosist Slovan v sezoni 2023/24

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih organizatorja.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

  1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook in/ali Instagram strani RD Slovan in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Facebook in ali Instagram strani RD Slovan, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

  1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

  1. Obdelava osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@rdslovan.si . V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov po pošti, na RD Slovan, Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana.

  1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in instagram strani. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@rdslovan.si . V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.